RUCK AKADEMIE – edu­ka­cja w dobrych rękach

Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy w przy­ja­zny i życiowy spo­sób to zasada przy­jęta w fir­mie RUCK. Nie­za­leż­nie od tego, czy cho­dzi o pełne wykształ­ce­nie podo­lo­giczne, szko­le­nia dokształ­ca­jące na 15 róż­nych ścież­kach edu­ka­cyj­nych, lub dal­sze pogłę­bie­nie wie­dzy i uzy­ska­nie dodat­ko­wych kom­pe­ten­cji, szkoła podo­lo­gii RUCK AKADEMIE pro­po­nuje sze­roką gamę kur­sów i sta­nowi pod­stawę do wyboru zawodu przy­szło­ści. Nowo­ścią jest połą­cze­nie wszyst­kich ście­żek edu­ka­cyj­nych w jeden kom­plek­sowy moduł. Oprócz regu­lar­nej 2-let­niej nauki ist­nieje rów­nież moż­li­wość ukoń­cze­nia szkoły podo­lo­gii w nie­peł­nym wymia­rze czasu. Jest to ogromna zaleta dla osób, które pra­cują zawo­dowo, ponie­waż naukę można wydłu­żyć nawet do 4 lat, a egza­miny z teo­rii i prak­tyki można dopa­so­wać indy­wi­du­al­nie. Część prak­tyczną można rów­nież reali­zo­wać w gabi­ne­tach zewnętrz­nych, które są wybie­rane zgod­nie z kry­te­riami jako­ści RUCK. Ten podwójny model nauki umoż­li­wia wszyst­kim wła­ści­cie­lom gabi­ne­tów podo­lo­gicz­nych przy­cią­gnię­cie anga­żu­ją­cych się do zawodu pra­cow­ni­ków.

Nowe sche­maty naucza­nia odkry­wane są na wszyst­kich kur­sach. Posz­cze­gólne kursy kon­cen­trują się na 15 sze­roko obję­tych ścież­kach edu­ka­cyj­nych. Oczy­wi­ście, tak jak w poprzed­nim sys­te­mie, kursy mogą być rów­nież podej­mo­wane indy­wi­du­al­nie. Nato­miast jeśli ścieżka edu­ka­cyjna (skła­da­jąca się np. z kilku kur­sów) zosta­nie pomyśl­nie ukoń­czona, uczest­nik otrzy­muje cer­ty­fi­kat dodat­ko­wych kom­pe­ten­cji zawo­do­wych, co pozwala się wyróż­nić jako wyszko­lony pro­fe­sjo­na­li­sta.

Szkoła RUCK AKADEMIE umoż­li­wia kształ­ce­nie się w nastę­pu­ją­cych kie­run­kach:

Dział PODOLOGIA obej­muje:

Podo­log – nauka 2-let­nia w sys­te­mie cało­dnio­wym to 224 dni teo­rii, 140 dni prak­tyki w szkole RUCK w tym 35 dni prak­tyka zabie­gowa w szpi­talu, 140 dni prak­tyka w dowol­nie wybra­nym gabi­ne­cie podo­lo­gicz­nym (posia­da­ją­cym licen­cję RUCK). Nauka 3 lub 4-let­nia zobo­wią­zuje do zda­nia blo­ków teo­re­tycz­nych (2000 godzin) pro­po­no­wa­nych przez szkołę w ciągu roku. Kształ­ce­nie prak­tyczne (720 godzin) odbywa się w dowol­nie wybra­nym, cer­ty­fi­ko­wa­nym gabi­ne­cie podo­lo­gicz­nym RUCK. Prak­tyki w szpi­talu, kli­nice, pry­wat­nej prak­tyce lekar­skiej pod opieką leka­rza (280 godzin) orga­ni­zuje sobie uczeń we wła­snym zakre­sie. Dodat­kowo do wyko­rzy­sta­nia 140 godzin prak­tyk w RUCK AKADEMIE przed podej­ściem do egza­minu koń­co­wego.

Asy­stent podo­loga – kurs 15-dniowy, nauka w week­endy. Obej­muje pod­sta­wowe poję­cia wystę­pu­jące w podo­lo­gii, dba­nie o czy­stość w gabi­ne­cie zabie­go­wym, zarzą­dza­nie pacjen­tami i doku­men­ta­cja, obsługa kasy, zarzą­dza­nie i orga­ni­za­cja, obsługa pro­gramu pla­no­wa­nia zabie­gów, porad­nic­two i sprze­daż pro­duk­tów, masaż stóp i malo­wa­nie paznokci, higiena w gabi­ne­cie.

Dział STOPY obej­muje:

Pedi­kiu­rzy­sta — pod­stawy pie­lę­gna­cji stóp, higiena z przy­go­to­wa­niem narzę­dzi do zabie­gów włącz­nie, ana­to­mia i fizjo­lo­gia, wywiad podo­lo­giczny i różne formy tera­pii, tech­nika skal­pela, RUCK MOBIL SYSTEM, kal­ku­la­cja cen.

Heil­prak­ti­ker w sek­to­rze podo­lo­gicz­nym — spe­cja­li­sta podo­log — może samo­dziel­nie przyj­mo­wać pacjen­tów przed wizytą lekar­ską, a także kon­ty­nu­ować lecze­nie po zakoń­cze­niu tera­pii pro­wa­dzo­nej wcze­śniej przez leka­rza lub pro­wa­dzo­nej przy współ­pracy z leka­rzem. Przy­go­to­wa­nie do egza­minu przed orga­nem zdro­wia (Lan­des­ge­sun­dhe­its­be­hör­den) jest pro­wa­dzone przez doświad­czo­nych docen­tów i leka­rzy zatrud­nio­nych w RUCK AKADEMIE.4

Spe­cja­li­sta orto­nyk­sji — bez­bo­le­sne zabiegi na róż­nych pro­ble­ma­tycz­nych paznok­ciach, pro­fe­sjo­nalne szko­le­nie z naj­lep­szych tech­nik orto­nyk­syj­nych Ross Fra­ser, ORTOGRIP pro­fes­sio­nal i GOLDSTADT pro­fes­sio­nal, zasto­so­wa­nie tam­po­nady, metody rekon­struk­cji paznokci żelem i metoda wyci­skowa, apli­ko­wa­nie maści i pre­pa­ra­tów. Po zda­niu egza­minu z teo­rii i prak­tyki można przy­stą­pić do kolej­nego etapu, jakim jest zdo­by­cie tytułu docenta/tre­nera orto­nyk­sji upraw­nia­ją­cego do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń w imie­niu firmy RUCK na wła­snym tere­nie dzia­łal­no­ści.

 

Spe­cja­li­sta orto­pe­dyczny (obszar stopy) – współ­praca z leka­rzem orto­pedą na róż­nych eta­pach tera­pii zwią­za­nych z ana­to­micz­nymi i pato­lo­gicz­nymi pro­ble­mami koń­czyn dol­nych w szcze­gól­no­ści stóp. Zakres nauki to: pod­stawy orto­pe­dii, pod­stawy bio­me­cha­niki stóp, cechy szcze­gólne na sto­pach dia­be­ty­ków, dia­gno­styka i zapo­bie­ga­nie uci­skom stóp u dia­be­ty­ków, sta­tyczne i dyna­miczne bada­nie apa­ratu chodu, ortozy i odcią­że­nia, bóle przed­sto­pia i haluksy.

Spe­cja­li­sta fizjotera­pii (obszar stopy) – ana­to­mia koń­czyn dol­nych i bio­me­cha­nika stóp, funk­cje powięzi, ćwi­cze­nia na wałku ROLO, taping i tech­niki sys­te­mowe.

Masa­ży­sta stóp — ener­ge­tyczne masaże stóp z uwzględ­nie­niem punk­tów reflek­so­lo­gicz­nych i tra­dy­cyj­nej medy­cyny chiń­skiej, pod­stawy ręcz­nego dre­nażu lim­fa­tycz­nego, odblo­ko­wa­nie mię­śni z masa­żem spor­to­wym, chwyty pod­czas masażu, pobu­dze­nie krą­że­nia i pobu­dza­nie do prze­miany mate­rii, masaż relak­sa­cyjny dla ciała i duszy.

Ekspert tera­pii natu­ral­nych — ana­to­mia i fizjo­lo­gia czło­wieka, wspie­ra­nie funk­cji jelita, rów­no­waga kwa­sowo-zasa­dowa, mikro­skład­niki odżyw­cze i ich zna­cze­nie, wzmoc­nie­nie układu odpor­no­ścio­wego, zna­cze­nie reflek­so­lo­gii stóp.

Dział DIABETOLOGICZNY obej­muje:

Ekspert od stóp dia­be­ty­ków — pod­stawy cukrzycy, aktu­alna wie­dza naukowa o SSC, ter­mi­no­lo­gia pojęć, defi­nio­wa­nie pacjen­tów z grupy ryzyka, pra­wi­dłowa inter­pre­ta­cja war­to­ści labo­ra­to­ryj­nych, dia­gno­styka i wywiad podo­lo­giczny, podo­lo­giczne lecze­nie stóp, współ­praca inter­dy­scy­pli­narna, podział kom­pe­ten­cji podo­loga i leka­rza, ćwi­cze­nia z opa­try­wa­nia ran, dopa­so­wa­nie obu­wia pacjen­tom ze stopą cukrzy­cową.

 

 

 

Dział WELLNESS obej­muje:

Spe­cja­li­sta wel­l­ness — połą­cze­nie kla­sycz­nego masażu i cie­płej tera­pii aro­ma­tycz­nej, ele­menty kla­sycz­nego masażu Dale­kiego Wschodu, uwal­nia­nie blo­kady fizycz­nej, roz­luź­nia­nie mię­śni, tech­niki masażu twa­rzy, ciała i nóg, metody akty­wa­cji i rewi­ta­li­za­cji skóry, zasto­so­wa­nie ziół lecz­ni­czych do głę­bo­kiej rege­ne­ra­cji skóry, hawaj­ski masaż lecz­ni­czy LOMI-LOMI, kąpiel stóp z peelin­giem, maską i masa­żem koń­czyn dol­nych.

Dział KOSMETYKA NATURALNA obej­muje:

Doradca PECLAVUS — inte­re­su­jące fakty o kosme­ty­kach natu­ral­nych, wła­ści­wo­ści i dzia­ła­nie skład­ni­ków natu­ral­nych w porów­na­niu do kosme­ty­ków kon­wen­cjo­nal­nych, zabiegi u dia­be­ty­ków, wia­ry­god­ność reko­men­da­cji w odsprze­daży pro­duk­tów serii pec­la­vus®, prak­tyczne zasto­so­wa­nie pro­duk­tów pec­la­vus® przy róż­nych pro­ble­mach stóp, pozna­nie kon­cep­cji sto­so­wa­nia serii „odna­leźć spo­kój”, „poczuć się bez­piecz­nie” i „nabie­rać siły”, dzia­ła­nie olej­ków ete­rycz­nych w wel­l­ness, wycena i kal­ku­la­cja zabie­gów.

Dział HIGIENY obej­muje:

Mana­ger higieny — pod­sta­wowa zna­jo­mość wszyst­kich obsza­rów higieny w gabi­ne­cie, pro­ce­dury i pro­cesy higie­niczne, prze­pisy i wytyczne doty­czące czy­sto­ści, dezyn­fek­cji i ste­ry­li­za­cji, ciąg ste­ry­li­za­cyjny, maga­zy­no­wa­nie narzę­dzi ste­ryl­nych, zapo­bie­ga­nie infek­cjom.

Dział MANAGEMENTU obej­muje:

Mana­ger — zakła­da­nie firmy, dobre pla­no­wa­nie od samego początku, zarzą­dza­nie opro­gra­mo­wa­niem kom­pu­te­ro­wym, RODO, sku­teczny mar­ke­ting, zapo­bie­ga­nie pro­ble­mom w codzien­nej dzia­łal­no­ści gabi­netu, prawa pacjenta, bez­pie­czeń­stwo w gabi­ne­cie podo­lo­gicz­nym.

Spe­cjal­ność KOSMETYCZNA i PAZNOKCIE obej­muje:

Mani­kiu­rzy­sta & pedi­kiu­rzy­sta — Nail Design w aktu­al­nych tren­dach, paznok­cie dłoni i stóp w tech­nice french metodą żelową, nowe lakiery RENATUR by RUCK do malo­wa­nia paznokci, pie­lę­gna­cja natu­ralna, ćwi­cze­nia prak­tyczne.

Depi­la­tor (tylko dla kobiet) – pokaz i wyja­śnie­nie metod i tech­nik depi­la­cji, szcze­góły w obsza­rach pro­ble­ma­tycz­nych, prak­tyczne ćwi­cze­nia depi­la­cji natu­ralną pastą cukrową na wszyst­kich czę­ściach ciała, tech­nika depi­la­cji cie­płym woskiem krok po kroku i pie­lę­gna­cja skóry.

Poza tym RUCK AKADEMIE prze­pro­wa­dza pod­sta­wowe szko­le­nia w tema­tach:

Bro­dawki i grzy­bica stóp – teo­ria, obja­śnie­nia der­ma­to­lo­giczne, pokaz zabiegu trans­mi­to­wany bez­po­śred­nio na duży ekran, zabiegi u dia­be­ty­ków.
Odci­ski na sto­pach — teo­ria, obja­śnie­nia der­ma­to­lo­giczne, pokaz zabiegu trans­mi­to­wany bez­po­śred­nio na duży ekran, zabiegi u dia­be­ty­ków.
Tech­nika skal­pela — pro­fe­sjo­nalne podej­ście do skal­pela i ostrza chi­rur­gicz­nego, pod­sta­wowa wie­dza na temat budowy skóry, usu­wa­nie nadmier­nych rogo­wa­ceń i modzeli, ćwi­cze­nia wła­sne mię­dzy kur­san­tami, prak­tyczne porady tech­niczne.
Zmiany na paznok­ciach stóp — teo­ria, obja­śnie­nia i inter­pre­ta­cje der­ma­to­lo­giczne, moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia róż­nych tera­pii, pokaz trans­mi­to­wany bez­po­śred­nio na duży ekran, zabiegi u dia­be­ty­ków.
Wra­sta­jące paznok­cie – różne formy wra­sta­ją­cych paznokci, moż­li­wo­ści usu­wa­nia unguis incar­na­tus, tam­po­nady, klamry orto­nyk­syjne, pro­tek­tory, pokaz trans­mi­to­wany bez­po­śred­nio na duży ekran, zabiegi u dia­be­ty­ków.

W szkole podo­lo­gii RUCK AKADEMIE w Neu­en­bürg aktu­al­nie zatrud­nio­nych jest 36 docen­tów/nauczy­cieli, w tym leka­rze, fizjo­te­ra­peuci, pie­lę­gniarki, praw­nik, tech­nik orto­pe­dyczny, i prak­tycy z wie­lo­let­nim sta­żem ści­śle zwią­zani z kosme­tyką i podo­logią.

O tym, jakie przedmioty wykła­dane są w RUCK AKADEMIE oraz jak zdo­by­wano zawód podo­loga w Niem­czech w cza­sie wpro­wa­dze­nia nowych prze­pi­sów doty­czą­cych tego zawodu (rok 2001–2006) można dowie­dzieć się w obszer­nym arty­kule pt. Od pedi­kiu­rzy­sty do podo­loga.

W tym arty­kule Marek Cyru­lik odpo­wiada na pyta­nia doty­czące sytu­acji podo­loga w Pol­sce, m.in.:

1. Czy pedi­kiu­rzystka może wyko­ny­wać zawód podo­loga, jak daleko może się posu­nąć w cza­sie zabiegu, jaki obszar dzia­ła­nia, czyli jakie zabiegi na sto­pach może wyko­ny­wać?
2. Jaką szkołę i ew. jakie kursy należy ukoń­czyć by móc wyko­ny­wać zabiegi podo­lo­giczne?
3. Czy podo­log to zawód medyczny, czy kosme­tyczny?
4. Co czeka spe­cja­li­stów ds. podo­lo­gii obec­nie wyko­nu­ją­cych ten zawód, czy po ure­gu­lo­wa­niu kwe­stii naucza­nia i kom­pe­ten­cji w tym zawo­dzie będą musieli ukoń­czyć jesz­cze jedną szkołę i/lub przy­stą­pić do kolej­nych egza­mi­nów zawo­do­wych, by móc dalej wyko­ny­wać to, co obec­nie robią?
5. Czy za dodat­kową naukę i egza­miny będą musieli zapła­cić?

Zapra­szamy.